Svätý Simeon Stylita

Divotvorca,na stĺpoch prežil 37 rokov

Kedysi žil na púšti dlhé roky svätý muž, Simeón Stylita.

Z Božieho vnuknutiaopustil svoju samotu a vrátil sa do sveta. Robil zázraky, vyháňal zlých duchov z posadnutných, uzdravoval chorých.

Avšak preto, že si chcel zachovať pokoru, špeciálne sa dopúšťal mnoho akože nesprávnych skutkov nie hriechov ! Podobne ako svätý Filip Neri, dávno po ňom. Svätý Filip NeriMal hrozný strach z popularity a márnivého preceňovania. Radšej nech ho ľudia majú za blázna, než aby si šepkali: „svätý", keď sa objaví na ulici. Preto sa divoko tváril a hovoril hlúposti, Blúznivým dámam, ktoré si pred ním kľakali a prosili o požehnanie, postrapatil účes a utekal preč. Alebo namiesto modliť sa ich posielal do nemocníc s nevyliečiteľne chorými, páchnucimi a zavšivavenými. Nič nie je nebezpečnejšie než spupnosť, nič dôležitejšieho než pokora. Sv. Filip prichádzal na stále grotesknejšie nápady, aby sa chránil pred stavmi extázy a aby odvrátil pozornosť žasnúceho publika. Keď mu rozprávali, že nejaké dievča navštevujú anjeli a svätí, stroho im doporučil: „Nájdite pre ňu muža." Hovorieval: „Zo sto extáz je deväťdesiatdeväť podvod ! Ostro sa púšťal do ľudí, ktorí sa vu všelijakých videniach vyžívali. Hovorieval: „Zo sto extáz je deväťdesiatdeväť podvod !

 

 Svätý Filip Neri

A skutočne, vo svete pohŕdali Simeónom a odsudzovali ho, nazývali ho hlupákom, šialencom, pijanom a voľnomyšlienkárom. A tieto súdy boli mylné, lebo tento človek bol skutočne svätý.

Svätý Simeon Stylita - Na stĺpoch prežil 37 rokov. Na plošine stĺpa sa nedalo ležať, iba stáť, alebo klačať. Dva razy denne kázal, v búrkach. Krivé súdy proti nemu boli veľmi mylné, tento človek bol skutočne svätý - zomrel v. r. 459 ( poznámka - svätec na stĺpe prežil 37 rokov, v priestore možno 1, 5 X 1 ,5 metra. V dnešnej dobe už nie je nutné žiť takým istým spôsobom ako sv. Simeon. Pre niekoho tým stĺpom 1,5 X 1,5 miesta môže byť napr. manželstvo, rehola, teda tam kde žiješ, ži podľa svedomia a poznania s Božími prikázaníami a budeš spasení. Teda každý krok mimo stlpa na ktorom stojíš ti hrozí pád a smrť, neprekračuj miesto na ktoré ťa postavil Boh, a zachrániš sa.

Svätý Simeon Stylita - Bol vzorom pokánia pre mnohých svätých : napr. Františkán sv. Leonard z Porto Maurizio (1676 – 1751) ktorý bol jedným z najväčších misionárov v dejinách Cirkvi. Na jeho kázne sv. Leonarda sa zhromažďovalo až do stotisíc osôb.
Jedným z najpôsobivejších príhovorov sv. sv. Leonarda bola jeho kázeň o malom počte spasených. Kde vo svojích kázňach svä tého Simeona Styllitu spomínal ako príklad pokánia.  viac- svätý Leonard z Porto Maurizia

 svätý Peter z Alkantary

Svätý muž, Simeón Stylita. Narodil se ve vesničce Sisanu na syrských hranicích. V mládí pásl stáda. Když mu bylo třináct let, slyšel v chrámě text evangelia: „Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni (Mt.5.4).“ Slova se chlapce velice dotkla, ale protože si myslil, že jim dobře nerozumí, požádal starce, který stál vedle něho, o výklad. Když stařec chlapce poučil, Simeon se již nevrátil domů, ale vzdálil se na opuštěné místo. Zde měl během modlitby vidění: Zdálo se mu, že kope základy pro nějakou budovu.

Tu slyšel slova : Kopej hlouběji ...

Tu slyšel slova: „Kopej hlouběji.“ Uposlechl. Když se mu zdálo, že je dost hluboko, slyšel stejná slova a to se pak opakovalo ještě jednou. Nakonec zaslechl hlas: „Přestaň. Jestliže chceš nyní stavět dům, stavěj.Pracuj však usilovně, protože bez (duch.) námahy v ničem neuspěješ.“

Z tohoto vidění chlapec poznal, že pro spásu je třeba neustálá práce.

Simeon odešel do nedalekého kláštera, jehož igumenem byl sv. Timotej. Pro svou pokoru se neodvážil vstoupit, ale padl před klášterem na zem a ležel zde sedm dní o hladu a žízni.

Igumen byl mnichy upozorněn na podivného chlapce a přijal jej do kláštera. Simeon setrvával v klášteře v nejpřísnější kázni a brzy překonal svým umrtvováním všechny mnichy. Igumen mu přikázal, aby se neodchyloval od pravidel a žil podobně jako ostatní bratři. Simeon slíbil, ale vymyslil si jinou trýzeň.

Omotal si kolem trupu provaz

Omotal si kolem trupu provaz z palmového listítak, že se mu zařezával do těla. Při každém pohybu se mu pak z těla řinula krev a brzy se mu v hnisajících ranách objevili červi. Přesto však vykonával všechny práce. Mnichové si brzy začali na Simeona stěžovat, že páchne tak, že vedle něho nemůže nikdo vydržet, a kromě toho z něj padají červi.

Když to Timotej slyšel, dal si Simeona zavolat a svléct z něj oděv. Tu všichni viděli provaz, který se mu zařezával hluboko do těla. Igumen nařídil provaz ze Simeona sundat a s ním se vytrhávaly i kusy hnijícího masa. Timotej mu začal skutek vyčítat, ale mladík mu odpověděl: „Otče, prorok napsal: V nepravosti počat jsem a v hříchu mě porodila moje matka (Ž.51.7).

Igumen pak nařídil, aby jej dali na léčení. Když se Simeon uzdravil, bratři pozorovali, že opět začíná trýznit své tělo. Protože se Timotej bál, aby mladíka nezačali následovat ostatní mnichové, a tak by se stal příčinou jejich smrti, vyhnal ho z kláštera. Simeon poslechl a po dlouhém chození po poušti nalezl vyschlou cisternu, která byla dosud jen domovem hmyzu a hadů. Zde setrvával dnem i nocí na modlitbě.

Během této doby měl Timotej v noci vidění, které poukazovalo na Simeonovu svätost. Proto ho dal hledat, a když jej našli, přivedli ho zpět do kláštera.

Simeonovi se však brzy začalo stýskat po samotě, a tak jednou odešel tajně z kláštera a usídlil se v jeskyni nedaleko Talanissy, kde žil tři roky.

Jednou navštívil Simeona místní biskup Vass. Simeon jej prosil, aby jej dal v době čtyřicetidenního postu zazdít v jeskyni, aby nemohl dostávat žádnou potravu. Biskup mu však tak přísný půst nedovolil a ustoupil teprve tehdy, když mnich svolil, že si s sebou vezme džbán vody a chléb.

 

 

 

Po čtyřiceti dnech byl vchod do jeskyně probourán a nalezli chléb i vodu nedotčeny a Simeona ležícího na zemi v modlitbách.

I podal mu biskup Tělo a Krev Páně a Simeon vstal, dobrořeče Bohu. Od té doby se každoročně během Velkého postu postíval tímto způsobem.

 

 

 

Tu slyšel slova : lépe než řetězy je vládnout sám sobě silou vůle

Zatím se pověst o velkém asketovi šířila po celém světě. Simeon, obtížen návštěvníky, si vystavěl na vrcholu hory novou poustevnu, a to bez střechy, aby mohl vidět na nebe. Aby mohl lépe vykonávat své pokání, dal se k poustevně přikovat řetězem, v délce asi 10 m. Tehdy jej navštívil antiochijský patriarchaMelecij, který ho ale nepochválil. Řekl mu, že lépe než řetězy je vládnout sám sobě silou vůle.Simeon ihned patriarchu poslechl a dal řetězy odstranit.  ( V poslušnosti je záruka všetkéhoprvé čo Boh vnuká je poslušnosť , mimo toho treba všetko pokladať za podozrivé. Svätý Ján z kríža.  rozlišovanie duchov

 

 

Simeon si postavil sloup

Protože nával lidí neustával, dal si Simeon postavit sloup, na jehož vrcholku byla jen těsná chýška, široká asi 1 m. Sloup byl nejdříve vysoký 3 m, později 10 m, 18 m a nakonec 20 m. Kolem něho byly brzy vybudovány dvě kamenné ohrady. Simeon setrvával na sloupu, neustále se modle, vydán mrazu, větru, dešti, slunečnímu žáru a sněhovým bouřím.

Jedl jen jednou týdně, a to trochu čočky, vařené ve vodě. Někdy na chvíli usnul, jsa nachýlen na pažení sloupu.

 

 

 

 

 

Eucharistii přijímal často, jak mu ji kněží po žebříku přinášeli.

Tisíce lidí ze všech národů přicházely ke sloupu a žádaly od něj požehnání. I pohané, když viděli neobvyklého asketu, byli utvrzováni v křesťanské pravdě a dávali se křtít. Simeon ze sloupu každého dne kázal a z očí kajícníků tekly potoky slz. Jeho zázračná moc byla tak velká, že jí dlouho nebylo podobné. Na sloupě byl odvrácen mor od Antiochie, císaři Teodósiovi bylo vyprošeno vítězství nad Peršany. Nestorův blud byl setřen v prach. Zde se děly nesmírné zázraky a velký počet hříšníků se dal na pokání.

 

 

 

 

Když o Simeonovi uslyšeli egyptští mnichové, zděsili se a chtěli zjistit, zda jeho skutky pocházejí od Boha nebo z pýchy. Poslali k němu dva mnichy, kteří jej měli vyzkoušet. Ti přišli ke sloupu a nařídili Simeonovi, aby sestoupil dolů a žil životem dávných poustevníků. Svatý ihned uposlechl a začal sestupovat. Tu jej mnichové zastavili a přiznali se, že přišli zkoušet jeho poslušnost.  ( V poslušnosti je záruka všetkéhoprvé čo Boh vnuká je poslušnosť , mimo toho treba všetko pokladať za podozrivé. Svätý Ján z kríža.  rozlišovanie duchov

 

 

 

 

Odvěký nepřítel satan však nenechal Simeona v klidu - zjevil se mu v podobě anděla

Ani odvěký nepřítel však nenechal Simeona v klidu.Jednou se mu zjevil v podobě anděla světla v ohnivém voze a vyzval jej, aby nastoupil stejně jako Eliáš. Simeon nepoznal nepřátelský útok a již zvedal nohu, aby nastoupil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současně však učinil znamení kříže. V té chvíli přízrak ďabla zmizel ...

Aj sv. Benedikt bol zachránený pred nepriateľskými úkladmi mocou znaku sv. Kríža. „CruxSacra Sit Mihi Lux“ (Svätý Kríž nech mi je svetlom) a „NonDraco Sit Mihi Dux“ (Diabol - doslova drak - nech nie je mojím vodcom). Svätý Benedikt z Nursie (* okolo 480, Nursia (Norcia) v Umbrii, Taliansko – † okolo 547, Monte Cassino) bol zakladateľom západoeurópskeho mníšstva ... Aby sa vyhol obdivu, uchýlil sa do odľahlej jaskyne, kde žil tvrdým pustovníckym životom.

 viac- sv. Benedikt z Nursie

 

 

Za pokání si uložil stát celý rok jen na noze

 

Simeon se zděsil a za pokání si uložil stát celý rok jen na té noze, kterou se prohřešil. Kromě toho se mu na noze otevřela rána, ve které bylo mnoho červů. Ti často padali ze sloupu dolů.

Když jednou přišel ke svatému saracénský kníže Vasilisk, uviděl po rozhovoru se Simeonem červa, který spadl ze sloupu. Kníže uchopil červa a chtěl si ho odnést na památku. Tu na něj svatý zakřičel, co to dělá. Když kníže otevřel dlaň, již na ní nebyl červ, ale drahocenná perla.

 

 

Obracený loupežník Jonatán

Jednou se objevil v Sýrii loupežník, jménem Jonatán. Ten zabil a okradl mnoho lidí. Nikdo jej nemohl chytit, a tak bylo z Antiochie posláno velké množství vojáků, aby jej zajali. Když Jonatán viděl, že je ztracen, přiběhl k Simeonovu sloupu a u jeho paty začal hořce plakat. Když se vojáci přiblížili, žádali Simeona, aby jim loupežníka vydal. Ten však odmítl. Proto se vojáci vrátili zpět do Antiochie.

 

 

 

 

 

Jonatán zůstal u sloupu sedm dní, hořce plakal a vyznával své hříchy. Pak se zeptal svatého: „Otče, dovolíš mi odejít?“ „Aby ses opět vrátil ke svým zločinům?“ zeptal se Simeon. „Ne, otče, ale má doba přišla.“ Když tak mluvili, loupežník zemřel. Vojáci se vrátili a znovu žádali Simeona, aby jim lupiče vydal. Ten jim už ukázal jen jeho mrtvolu.

Světce tajně navštěvoval i sám císař Teodósius

Světce tajně navštěvoval i sám císař Teodósius Mladší a řídil se jeho radami.

Když po Teodósiově smrti upadla jeho manželka Eudoxie do monofyzitismu, Simeon ji přesvědčoval svými dopisy a za čtyři měsíce ji opět přivedl k jednotě s Církví.

 

 zdroj - Simeon Stylita

 Svätý Bruno -svedectvo zatrateného

 

 film - sv. Simeon Stylita

 

Svätý Simeon zemřel tiše na sloupě r. 459

Simeon zemřel tiše na sloupě r. 459, ve věku šedesáti devíti let. Jeho ostatky byly uloženy v Antiochii a jejich část byla později přenesena do Cařihradu.

 zdroj - Simeon Stylita

 Svätý Bruno -svedectvo zatrateného

 

 

  

Svätý Simeon Stylita - FILM

 

 Nebudete to ľutovať, ani vy, ani vaše deti, ani deti vašich detí, že ste si vybrali toto zasvätenie - 24. 6. 2013 v Medžugorí